Sdílej

Advokátní úschova peněz

Úschova peněz je realizována v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, na základě písemné smlouvy o úschově uzavřené mezi advokátem a klientem.

Advokátní úschova peněžních prostředků je prováděna buď složením peněz na účet nebo bezhotovostním převodem na zvláštní účet, který má naše advokátní kancelář u společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Tento účet je určený vždy výlučně pro každou jednotlivou úschovu peněz, čímž je vyloučena možnost jakékoliv záměny peněžních prostředků.

Peněžní prostředky jsou bankou uvolňovány z účtu vždy bez zbytečného odkladu poté, co je splnění podmínek pro jejich výplatu oznámeno naší advokátní kanceláři. Zpravidla dochází k vyplacení peněz z úschovy následující pracovní den. Až do oznámení splnění podmínek pro uvolnění peněžních prostředků z účtu není možno s těmito penězi žádným způsobem nakládat. Naše advokátní kancelář nepřijímá peněžní prostředky pro účely advokátní úschovy v hotovosti.

O nakládání s peněžními prostředky klienta v souvislosti s prováděním jejich úschov vede naše advokátní kancelář dokumentaci, která zachycuje vešekeré platební operace s prostředky klienta. Dokumentace bude klientovi předložena na požádání.

Advokátní úschovu lze využít zejména v případech převodu nemovitostí a převodu členského podílu ve společnostech.